Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZVV HEEZE ’76

Hoofdstuk 1 Algemeen
1. Bij de wedstrijden om het zaalvoetbalkampioenschap van Heeze, alsmede de bekercompetitie, worden de spelregels van de K.N.V.B. gehanteerd, tenzij door het bestuur anders aangegeven.
2. Door het bestuur wordt jaarlijks vastgesteld hoe de competitie en de bekercompetitie worden gespeeld. Tevens worden de tijdsduur van de wedstrijden en de promotie- en degradatieregelingen vastgesteld. Deze besluiten worden voor aanvang van de competitie op de website bekend gemaakt.
3. Er worden geen wedstrijden verzet. Ingeval van veronderstelde overmacht beslist het bestuur. Vier avonden niet, of niet compleet, op komen dagen kan uitsluiting tot gevolg hebben, zonder terugbetaling van inschrijfgeld en contributie.
4. Per seizoen wordt per klasse gestreden om de topscoorderprijs en de trofee voor de minst gepasseerde doelman. Eveneens wordt gestreden om de Wim Sperber Sportiviteitsprijs.
5. Als er een landelijk weeralarm wordt afgegeven door de KNMI (code rood) zal het bestuur een besluit nemen over de doorgang van de wedstrijden. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk op de website de beslissing kenbaar maken. De desbetreffende teams dienen zelf op de website te kijken of de wedstrijden doorgaan of niet. Teams dienen zelf te zorgen voor het informeren van medespelers.

Hoofdstuk 2 Lidmaatschap
1. De minimum leeftijd voor spelers en grensrechters bedraagt 16 jaar; voor scheidsrechters en tijdwaarnemers 16 jaar (zie voor uitzondering van spelers artikel 3 lid 12).
2. Een speler kan vanaf het begin van het seizoen tot aan het einde van dat zelfde seizoen niet tussentijds overstappen naar een ander team van ZVV Heeze ’76. Dit is alleen mogelijk in de transferperiode (halverwege het seizoen). Deze periode zal door het bestuur via de website bekend gemaakt worden. Een team mag maximaal twee spelers via een transfer toevoegen aan zijn team per seizoen.
3. Elk lid moet worden aangemeld bij de ledenadministratie van ZVV Heeze ’76. Ook in geval van herhaalde inschrijving dient het inschrijfgeld te worden voldaan. Nadat een nieuw lid het inschrijfgeld (€ 5,00) voldaan heeft, is hij speelgerechtigd. Het inschrijfgeld dient binnen 7 dagen na aanmelding via de bankrekening van ZVV Heeze ’76 ontvangen te worden (bankrek.nr. ZVV Heeze ’76 is NL72RABO0120311836). Indien de betaling niet tijdig plaats vindt, dan zal de speler tot dat de betaling gedaan is niet speelgerechtigd zijn. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht naar de wedstrijden die de speler al heeft meegedaan na aanmelding binnen de zeven dagen termijn.
4. Een nieuw team dat voor het eerst zal deelnemen aan de competitie hoeft geen inschrijfgeld te betalen voor nieuwe spelers. Vanaf het moment dat de competitie is gestart dient ook het nieuwe team voor elke nieuwe speler € 5,00 inschrijfgeld te betalen. De vrijstelling geldt dus alleen voor nieuwe teams en t/m de start van de competitie.
5. Het opzeggen en beëindigen van het lidmaatschap geschiedt conform artikel 6 van de statuten.
6. Door de invoering van de nieuwe AVG wetgeving (25 mei 2018) is op de algemene ledenvergadering besloten dat de gegevens van de ledenadministratie alleen toegankelijk zijn voor het bestuur. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de vastlegging van de teams. Op de website zullen alleen de namen vermeld worden bij de spelerslijsten per team.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen leden/teams
1. Een wedstrijd kan geen aanvang nemen, wanneer één van beide teams uit minder dan 4 spelers bestaat (inbegrepen de keeper). Indien een wedstrijd om bovengenoemde reden geen doorgang kan vinden, wordt aan het betreffende team de volgende straffen opgelegd :
– een boete van € 75,00,
– de betreffende wedstrijd wordt niet overgespeeld,
– de uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld op 5-0 in het nadeel van het niet (met tenminste 4 spelers) opgekomen team,
– 3 winstpunten in mindering.
Indien een team de gehele wedstrijd speelt met 4 spelers wordt aan het team een boete opgelegd van € 10,00.
2. Indien tijdens een wedstrijd het aantal spelers van een team daalt tot minder dan 3, dan wordt de wedstrijd gestaakt en wordt aan het betreffende team de volgende straffen opgelegd :
– de betreffende wedstrijd wordt niet overgespeeld,
– de uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld op 5-0 in het nadeel van het overtredende team , tenzij op het moment van staken van de wedstrijd het verschil in doelpunten al meer dan 5 doelpunten was in het nadeel van het overtredende team; in dat geval zal de actuele stand als eindstand van de wedstrijd gelden,
– 3 winstpunten in mindering.
3. Een team mag aan een wedstrijd deelnemen met maximaal 12 spelers.
4. Een team dient te beschikken over een grensrechter; deze mag een actief lid van het team zijn en mag in de rust van een wedstrijd vervangen worden.
4a. Indien een team tijdens de wedstrijd beschikt over meer dan 7 spelers (3 wissels) en er geen vlagger aanwezig is, dient een speler van het team te gaan vlaggen. In de rust kan deze speler gewisseld worden, in geval van een blessure mag er tussentijds gewisseld worden. Indien het team geen vlagger aanwijst zal de wedstrijd niet aanvangen. Het desbetreffende team verliest met 5-0, krijgt 3 punten in mindering en zal een boete opgelegd krijgen van € 75 (niet spelen van een wedstrijd).
5. Een team mag maximaal 20 spelers op de ledenlijst hebben.
6. Een team dat zijn financiële verplichtingen (contributie, boete(s)) niet tijdig nakomt, kan door het bestuur van verdere deelname aan de (beker-) competitie worden uitgesloten.
7. De aanvoerder van een team moet herkenbaar zijn middels een aanvoerdersband. Tevens dient hij zorg te dragen voor een volledig ingevuld wedstrijdformulier, dat hij vóór aanvang van de wedstrijd op juistheid dient te controleren en te ondertekenen.
8. De naam van een speler die niet op tijd voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig is, kan tijdens de wedstrijd op het wedstrijdformulier worden toegevoegd. De betrokken speler dient alvorens hij aan de wedstrijd kan deelnemen, zich te melden bij de tijdwaarnemer. Een speler die zonder toestemming, tijdens de wedstrijd of gedurende de pauze, de zaal verlaat, wordt voor de rest van de wedstrijd uitgesloten.
9. Ieder team is verplicht om een reserve keepersshirt op de wisselbank beschikbaar te hebben.
10. Ieder team is verplicht te spelen met goed zichtbare broek- of rugnummers, welke dienen te corresponderen met het wedstrijdformulier.
11. Ieder team dat niet tijdig de contributie betaald zal niet worden toegestaan verder deel te nemen aan de competitie totdat de contributie wel betaald is.
12. Ieder team mag twee compensatiespelers inschrijven van 15 jaar. Deze spelers moeten voor het einde van het huidige seizoen (30 juni 20xx) 16 jaar worden.

Hoofdstuk 4 Materiaal
1. Er mag alleen gespeeld worden met door ZVV Heeze ’76 beschikbaar gestelde ballen.
2. Wanneer twee teams dezelfde kleur, of door de scheidsrechter moeilijk te onderscheiden, shirts dragen, dan dient het team dat in het programma als eerst genoemd staat, voor wijziging van de shirtkleur zorg te dragen. De vereniging stelt hiervoor aan ieder team z.g. “overgooiers” ter beschikking. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het wassen en onderhouden hiervan. Bij het beëindigen van deelname aan de competitie dienen deze weer ingeleverd te worden bij het bestuur.

Hoofdstuk 5 Strafcommissie
1. De strafcommissie bestaat uit twee leden, door het bestuur benoemd. De strafcommissie is bevoegd om in voorkomende gevallen naar eigen goeddunken getuigen te horen.
2. De strafcommissie doet binnen 1 week een uitspraak, echter niet alvorens de strafformulieren van de betrokken aanvoerders, scheidsrechter en tijdwaarnemer zijn ontvangen.
3. De strafformulieren dienen binnen 2 x 24 uur te zijn ingeleverd bij de secretaris van de strafcommissie. Bij het niet voldoen aan deze regel krijgt het desbetreffende team een boete opgelegd van € 10,00.
4. Door de strafcommissie geschorste spelers mogen gedurende de schorsing op geen enkele manier actief deelnemen aan wedstrijden van ZVV Heeze ‘76, dus ook niet als coach, grensrechter, scheidsrechter of tijdwaarnemer.
5. Door de strafcommissie uitgesproken voorwaardelijke straffen hebben een looptijd van 1 jaar. Schorsingen zullen kenbaar worden gemaakt op de website van ZVV Heeze ’76.
6. Een speler die tijdens een bekerwedstrijd een rode kaart ontvangt is per direct geschorst (cf reglement). De schorsing is geldig voor de komende bindende wedstrijden van zijn team (onder bindende wedstrijd wordt verstaan: competitie- en bekerwedstrijden van de ZVV Heeze ’76). Indien er een rode kaart wordt ontvangen in de laatste competitiewedstrijd voorafgaand aan de bekercompetitie geldt de straf ook voor de bekercompetitie.
7. Tegen uitspraken van de strafcommissie is geen beroep mogelijk.

Hoofdstuk 6 Scheidsrechters/tijdwaarnemers
1. Indien geen scheidsrechter aanwezig is, kan de geplande competitie- of bekerwedstrijd geen doorgang vinden. De wedstrijdsecretaris zal deze wedstrijd opnieuw vaststellen.
2. Door de scheidsrechter genomen beslissingen zijn bindend. Beroep is niet mogelijk.
3. De scheidsrechter kan zowel voor, als tijdens de wedstrijd vervanging gelasten van de door de teams aangewezen grensrechters.

Hoofdstuk 7 Straffen
1. Indien een speler wegens wangedrag definitief uit de zaal wordt verwijderd, is de betreffende speler met onmiddellijke ingang geschorst tot het tijdstip waarop de strafcommissie een uitspraak heeft gedaan en dit schriftelijk aan de desbetreffende speler heeft medegedeeld. De tijdstraf van vijf minuten dient in zijn geheel uitgezeten te worden door het team van de weggezonden speler. Indien er tussentijds wordt gescoord is het niet toegestaan om een speler in te brengen, dit is pas toegestaan nadat de volledige vijf minuten straftijd voorbij zijn. Indien een speler een rode kaart ontvangt na tweemaal geel, is hij niet geschorst voor een volgende wedstrijd. De straf geldt alleen voor de wedstrijd waarin de rode kaart (na 2x geel) is ontvangen.
1a. Indien beide teams een speler op de strafbank hebben zitten en er wordt gescoord mag er geen speler terug het veld in. Deze regel geldt alleen indien de teams niet een gelijk aantal spelers in het veld hebben.
2. Wanneer een team tijdens een wedstrijd niet beschikt over een grensrechter (zoals omschreven in artikel 5), wordt aan het team een boete opgelegd van € 10,00 per wedstrijd.
3. Straffen die opgelegd kunnen worden zijn:
– schriftelijke berisping,
– boete,
– schorsing voor 1 of meerdere wedstrijden,
– schorsing voor een bepaalde periode,
– schorsing als lid van ZVV Heeze ’76.
De straffen kunnen al dan niet voorwaardelijk worden opgelegd, al dan niet met voorwaarden en al dan niet met een proeftijd van maximaal 3 jaar.
4. In geval van het niet opkomen van een team zal een boete worden opgelegd van € 75,00. De desbetreffende wedstrijd wordt niet overgespeeld en de uitslag wordt bepaald op 5-0 in het nadeel van het niet opgekomen team. Tevens worden 3 winstpunten in mindering gebracht.
5. Wanneer bij een team een niet speelgerechtigde of geschorste speler in een wedstrijd heeft meegespeeld, wordt de uitslag bepaald op 5-0 in het nadeel van het in overtreding zijnde team, tenzij het verschil in doelpunten in de eindstand van de betreffende wedstrijd al meer dan 5 doelpunten was in het nadeel van het overtredende team; in dat geval zal eindstand van de wedstrijd gelden. Tevens worden 3 winstpunten in mindering gebracht.
6. Bij het niet tijdig (binnen 14 dagen) betalen van de contributie of een boete, wordt deze voor elke week, of gedeelte van een week, overschrijding, verhoogd met € 7,50.
7. Ieder team dat niet tijdig de contributie betaald zal niet worden toegestaan verder deel te nemen aan de competitie totdat de contributie wel betaald is.

Hoofdstuk 8 Toekenning van prijzen
1. De topscoordersprijs wordt bepaald door het totaal aantal gescoorde doelpunten. De trofee voor de minst gepasseerde verdediging/doelman wordt bepaald op basis van het aantal tegendoelpunten in alle competitiewedstrijden. De sportiviteitsprijs wordt als volgt bepaald: Per wedstrijd zullen de scheidsrechter en de tijdwaarnemer de spelende teams punten geven van 1 (zeer onsportief) tot 10 (zeer sportief). Aan het einde van het seizoen worden alle punten gemiddeld en kunnen beide winnaars bepaald worden.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur; protesten hiertegen zijn niet mogelijk.